English

If you, or someone you're helping, has questions about Access Health CT Small Business , you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 1-855-762-4928


Español

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de Access Health CT Small Business, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-855-762-4928.


Português

Se você, ou alguém a quem você está ajudando, tem perguntas sobre o Access Health CT Small Business, você tem o direito de obter ajuda e informação em seu idioma e sem custos. Para falar com um intérprete, ligue para 1-855-762-4928.


Polszczyzna

Jeśli Ty lub osoba, której pomagasz ,macie pytania odnośnie Access Health CT Small Business, masz prawo do uzyskania bezpłatnej informacji i pomocy we własnym języku .Aby porozmawiać z tłumaczem, zadzwoń pod numer 1-855-762-4928


中文

如果您,或是您正在協助的對象,有關於 Access Health CT Small Business 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話 1-855-762-4928


Italiano

Se tu o qualcuno che stai aiutando avete domande su Access Health CT Small Business, hai il diritto di ottenere aiuto e informazioni nella tua lingua gratuitamente. Per parlare con un interprete, puoi chiamare 1-855-762-4928.


Français

Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d’aider, a des questions à propos de Access Health CT Small Business, vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à aucun coût. Pour parler à un interprète, appelez 1-855-762-4928.


Kreyòl Ayisyen

Si oumenm oswa yon moun w ap ede gen kesyon konsènan Access Health CT Small Business, se dwa w pou resevwa asistans ak enfòmasyon nan lang ou pale a, san ou pa gen pou peye pou sa. Pou pale avèk yon entèprèt, rele nan 1-855-762-4928.


Русский

Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу Access Health CT Small Business, то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по телефону 1-855-762-4928.


Tiếng Việt

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Access Health CT Small Business, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-855-762-4928.


اللغة العربية

إن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة بخصوص Access Health CT Small Business ، فلديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون اية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل ب 1-855-762-4928.


한국어

만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Access Health CT Small Business 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1-855-762-4928 로 전화하십시오.


Shqip

Nëse ju, ose dikush që po ndihmoni, ka pyetje për Access Health CT Small Business, keni të drejtë të merrni ndihmë dhe informacion falas në gjuhën tuaj. Për të folur me një përkthyes, telefononi numrin 1-855-762-4928.


हिन्दी

यदि आपके ,या आप द्वारा सहायता ककए जा रहे ककसी व्यक्तत के Access Health CT Small Business के बारे में प्रश्न हैं ,तो आपके पास अपनी भाषा में मुफ्त में सहायता और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ककसी िुभाषषए से बात करन े के लिए ,1-855-762-4928 पर कॉि करें।


Tagalog

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Access Health CT Small Business, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1-855-762-4928.


Ελληνικά

Εάν εσείς ή κάποιος που βοηθάτε έχετε ερωτήσεις γύρω απο το Access Health CT Small Business , έχετε το δικαίωμα να λάβετε βοήθεια και πληροφορίες στη γλώσσα σας χωρίς χρέωση.Για να μιλήσετε σε έναν διερμηνέα, καλέστε 1-855-762-4928.